Top
Deklaracja założycielska Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji

I

Wysyłając tę Deklarację na adres ernape-pl@ug.edu.pl oświadczam, że dołączam do uczestników I Konferencji Krajowej Sieci Badawczej ERNAPE-PL, ogłaszających w Gdańsku, w dniu 23 kwietnia 2018 roku powstanie krajowej sieci badawczej „Rodzice w Edukacji”, zwanej w dalszej części niniejszej deklaracji zamiennie „Siecią”; nadto posługującej się skrótem „ERNAPE-PL” oraz angielską wersją nazwy: „Polish Network About Parents in Education”.

II

Sieć jest częścią Europejskiej Sieci Badawczej „Rodzice w Edukacji” (European Research Network About Parents in Education) nazywanej dalej „ERNAPE”, działającej od 1993 roku, co umożliwia współpracę naukową nie tylko o charakterze regionalnym i krajowym, lecz również międzynarodowym, w tym szczególnie uczestnictwo w projektach ERNAPE, inter alia konferencjach czy inicjatywach wydawniczych. Sieć otrzymuje wsparcie ze strony patronującego jej Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz zasilających ją ośrodków akademickich, z kluczową w tym rolą Gdańska i jego największej uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego.

III

Inicjatorką powstania Sieci i osobą reprezentującą ją w ERNAPE jest prof. dr hab. Maria Mendel, będąca członkiem Komitetu Sterującego ERNAPE.

IV

Afiliacją właściwą dla Sieci jest Zakład Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

V

Znak widniejący w nagłówku Deklaracji jest zastrzeżonym logotypem Sieci.

VI

W ramach zawiązanej Sieci deklarujemy współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w którą zaangażujemy się zarówno osobiście, jak i instytucyjnie, zgodnie z możliwościami i odpowiednimi uprzednimi decyzjami podjętymi przez reprezentowane przez nas instytucje naukowo-badawcze. Praca na rzecz Sieci ma charakter społeczny, zaś aktywność jej członków, ich pomysły, zasoby i potencjał stanowią podstawę jej rozwoju.

VII

Udział w Sieci ma charakter dobrowolny, nieodpłatny i opiera się na współpracy opartej na zaufaniu, szacunku i odpowiedzialności. W przyszłości grupa nieformalna stanowiąca obecnie Sieć może przekształcić się w stowarzyszenie lub inną przewidzianą powszechnie obowiązującym prawem formę organizacyjną, właściwą dla wyznaczonych zadań i realizacji określonych celów.

VIII

Deklaruję osobowe i instytucjonalne wsparcie dla poszerzenia i pogłębienia zawiązanej współpracy, przyjmując, że formuła działania Sieci ma charakter otwarty, a do udziału w niej szczególnie zaproszeni są badacze, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m. in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi).


By completing this form, I agree to the processing of my personal data for the purposes of organizing the 12th ERNAPE Conference, in accordance with the Personal Data Protection Act (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) of 29 August 1997.
Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl