Top
BADACZE / RESEARCHERS

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania naukowe:

 • Moje zainteresowania oscylują wokół kultury szkoły. Obecnie zajmuję się aspektem kultury szkoły w kontekście rodziców. Badam relacje rodziców ze szkołą podczas zebrań rodzicielskich. Roboczo obszar badawczy zatytułowałam „Miejsce rodziców w kulturze szkoły”

Academic Title: Assistant professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Social Sciences, Department of Early Education

Scientific Interests:

 • My scientific interest is school culture. Now my research is about parent in school culture. I analyze parents’ evening in Poland. My research subject is „Parents place at school culture”

Tytuł naukowy: Doktor habilitowany

Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • związane z ERNAPE: formy współpracy rodziców ze szkołą
 • pozostałe zainteresowania: socjologia kultury, pedagogika, resocjalizacyjna, kryminologia, metodyka resocjalizacji, przestępczość nieletnich, polityka karna, resocjalizacja instytucjonalna.

Academic Title: Associate professor

Afiliation: University of Silesia in Katowice, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Related to ERNAPE: Forms of cooperation between parents and school
 • Other interests: Sociology of culture; pedagogy of social rehabilitation; criminology; methods of correction; treatment delinquency; penal Policy; rehabilitation (treatment) in residential settings

Tytuł naukowy: dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, pedeutologia, komunikacja interpersonalna,
 • problematyka funkcjonowania współczesnej rodziny - samotne rodzicielstwo, rodzice z niepełnosprawnością ruchową; wsparcie edukacyjne i psychologiczne samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci; zasoby osobiste i społeczne samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową i ich dzieci,
 • • jakość kształcenia pedagogicznego.

Academic Title: Associate professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Maria Curie-Skłodowska, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Pedagogy, Department of Pedeutology and Health Education

Scientific Interests:

 • social pedagogy, pedagogy of family, pedeutology, interpersonal communication,
 • problems of modern family functioning - single parenthood, parents with physical disabilities; educational and psychological support for single parents, parents with physical disabilities involved in the upbringing of their children; personal and social resources of single parents, parents with mobility disabilities and their children,
 • quality of education at pedagogical studies.

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wydział Studiów Edukacyjnych, Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Zainteresowania naukowe:

 • edukacja seniorów
 • resilience w perspektywie edukacji dorosłego
 • edukacja w biografii narracyjnej
 • narracja edukacyjna, dorosły-uczeń

Academic Title: Associate Professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: Ateneum-University in Gdansk, Faculty of Educational Studies, Department of Caring and Educational Pedagogy

Scientific Interests:

 • Seniors education
 • Resilience in adult education perspective
 • Education in narrative biography
 • Narrative education, an adult – student

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • Doświadczenia rodzinne
 • Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie
 • Odwrócenie ról w rodzinie (parentyfikacja)
 • Dzieciństwo (zagrożone i skrzywdzone) w kontekście przemian społecznych i przemian rodziny
 • Rodzina tradycyjna i neo-tradycyjna
 • Praca środowiskowa i jej konteksty

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Szczecin, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Family experiences
 • Parental roles in the family
 • Inversion of the roles in the family (parentification)
 • Childhood (endangered and hurt) in the context of social and family changes
 • Traditional and neo-traditional family
 • Community work and its contexts

Tytuł naukowy: Doktor

Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Zainteresowania naukowe:

 • Oswajanie z odmiennością z uwzględnieniem rodzinnych i szkolnych form działań w tym zakresie: współpracy rodziny i szkoły (rola nauczycieli; zaangażowanie rodziców – czynniki je warunkujące); współpraca w zakresie oceniania osiągnięć uczniowskich na etapie edukacji początkowej
 • Elementy kultury pedagogicznej rodziców. Zaangażowanie, udział rodziców we wspieranie rozwoju na wczesnym etapie życia dziecka.

Academic Title: Assistant professor; PhD

Afiliation: University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Educational, Department of Social Pedagogy and Intercultural Education

Scientific Interests:

 • Taming with differentness, including family and school activities in this area.
 • Family and school cooperation (teachers 'role; parents' involvement - factors conditioning them); cooperation in the assessment of student achievement - early school education.
 • Elements of the pedagogical culture of parents. Commitment, participation of parents in supporting development at an early stage of the child's life.

Tytuł naukowy: dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika specjalna, pedagogika rodziny
 • funkcjonowanie rodziny dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami w komunikacji; rodzina dziecka z chorobą rzadką
 • proces inkluzji dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, rodzicielskie zaangażowanie w proces edukacji i inkluzji dzieci z niepełnosprawnością
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Academic Title: PhD in Pedagogy

Afiliation: University of Gdańsk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Special Pedagogy

Scientific Interests:

 • special pedagogy, family pedagogy
 • functioning of the family of a child with multiple disabilities and communication difficulties; family of a child with a rare disease
 • the process of inclusion of children with disabilities and their families, parental involvement in the process of education and inclusion of children with disabilities
 • alternative and augmentative communication

Tytuł naukowy: Doktor habilitowany, profesor UMCS

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Teorii Wychowania

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika społeczna, pedagogika rodziny
 • problematyka funkcjonowania współczesnych ojców - samotne ojcostwo, sytuacja społeczno-prawna ojca po rozwodzie, zaangażowanie ojców na rzecz poprawy sytuacji mężczyzn walczących o swoje prawa, ubiegających się o opiekę nad dzieckiem po rozwodzie, wsparcie edukacyjne i psychologiczne ojców zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci; zasoby osobiste ojców
 • problematyka funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych
 • jakość kształcenia pedagogicznego.

Academic Title: associate professor

Afiliation: University of Maria Curie-Skłodowska, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Pedagogy, Department of Theory of Education

Scientific Interests:

 • social pedagogy, pedagogy of family
 • problems of modern fathers` functioning - single fatherhood, fathers` socio-legal situation after the divorce, fathers` commitment to improve the situation of men fighting for their rights, claiming custody of their children after the divorce; educational and psychological support of fathers involved in upbringing their children; personal resources of fathers
 • problems of men`s functioning in feminized occupations
 • quality of pedagogical studies

Tytuł naukowy: Doktor habilitowana, profesor UJK

Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • płaszczyzna familologiczna, rodzina wielodzietna, szkoła, środowisko lokalne, synergia oddziaływania, edukacja, kształcenie zawodowe, współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, środowiska wychowawczo-socjalizacyjne, współpraca szkoła-rodzice, szkoła-instytucje, profilaktyka społeczna, partycypacja społeczna dzieci i młodzieży w zestawieniu z różnymi środowiskowymi (społeczno-kulturowymi) jej uwarunkowaniami, takimi jak np.: struktura rodziny, dysfunkcjonalność rodziny, sytuacja szkolna, styl komunikacji, media i mass media oraz wzorce kulturowe.

Academic Title: Associate profesor of UJK

Afiliation: University of Jan Kochanowski of Kielce, Faculty of Pedagogic and Art., Institute of Pedagogy and Psychology, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Family plane; multi-child family, school, social, local environment, synergy of influence, education, vocational training, cooperation of vocational schools with the socio-economic environment, Educational and socialization environments, cooperation between school and parents, cooperation between school and institutions, Social prevention, social participation of children and young people in comparison with various environmental (socio-cultural) and this social participation conditions such as for example: family structure, dysfunctional of the family, school situation, communication style, media and mass media and cultural patterns

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instyttut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej; The Jubilee Centre for Character and Virtues, School of Education, Uniwersytet w Birmingham, Honorowy Członek Naukowy

Zainteresowania naukowe:

 • Edukacja uczniów zdolnych
 • współpraca nauczyciel – rodzice
 • Kształtowanie charakteru poprzez edukacje
 • Społeczne funkcje prestiżu stopni uniwersyteckich

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Silesia in Katowice, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy; The Jubilee Centre for Character and Virtues School of Education, University of Birmingham, Honorary Research Fellow

Scientific Interests:

 • Family plane
 • Gifted and talented education
 • Teacher - parents cooperation
 • Character Education
 • Social function of prestigious university degree

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły
 • Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
 • Zaangażowanie rodzicielskie
 • Szkoła środowiskowa
 • Partnerstwo rodziny i szkoły

Academic Title: PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsow, Faculty of Education, Institute of Education, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • the school's care and educational functions
 • helping the child and family in the local environment
 • parent involvement / parent engagement
 • community school
 • family and school partnerships

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański,Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • rola rodziców migrantów w edukacji dzieci
 • edukacja uczniów z doświadczeniem migracji
 • tożsamość i przynależność w narracjach młodzieży imigranckiej z Czeczenii i Ukrainy w Polsce
 • współpraca pomiędzy szkołą, rodzicami i środowiskiem Polaków na Litwie
 • rozwój partnerstwa edukacyjnego w perspektywie kompetencji nauczycieli, budowania kultury organizacyjnej szkól oraz współpracy środowiskowej

Academic Title: PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • The role of migrant parents in children's education
 • Education of pupils with experience of migration
 • The ways of belonging in narratives of immigrant youth from Chechnya and Ukraine living in Poland
 • Cooperation between the school, parents and the Polish community in Lithuania
 • development of educational partnership in the perspective of teachers' competences, building the organizational culture of schools and environmental cooperation.

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Zakład Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego

Zainteresowania naukowe:

 • kształcenie nauczycieli do dialogu: międzykulturowego, społecznego w instytucji, edukacyjnego, komunikacyjnego
 • budowanie kultury uczenia się i studiowania w instytucji szkolnictwa wyższego: partnerstwo akademickie, organizacja ucząca się, socjologia kariery akademickiej
 • kompetencje pedagogiczne nauczycieli języków obcych: kontekst partnerstwa z rodzicami uczniów szkolnych jako element kształcenia młodej kadry
 • tutoring i mentoring akademicki jako formy wsparcia kształcenia nauczycieli
 • macierzyństwo w procesach budowania kariery zawodowej matek w Akademii
 • rodzice w edukacji XXI wieku – luki międzygeneracyjne, wychowanie do autonomii i różnicy, partnerstwo rodzice – dzieci.

Academic Title: Assistant Professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Gdańsk, Faculty of Languages, Institute of English and American Studies, Unit of Foreign Language Teaching and Natural Language Processing

Scientific Interests:

 • teacher education for intercultural, social, institutional, educational and communicative dialogue
 • building learning and studying culture in HE institution: academic partnership, learning organization, sociology of an academic career
 • pedagogical competencies of FL teachers: the context of partnership with parents at school as element of pre-service teacher education
 • tutoring and academic mentoring in teacher education
 • motherhood in the process of constructing a professional career in academia
 • parents in 21. century education: generational gaps, education for autonomy and difference, parents – children partnership.

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

Zainteresowania naukowe:

 • analiza aktywności rodziców i profesjonalistów w polu pracy socjalnej
 • praca socjalna z rodziną, w szczególności orientacje związane z krytyczną, relacyjną i upełnomacniającą pracą socjalną
 • metodologia badań interpretatywnych i partycypacyjnych służąca wsłuchiwania się w głos Drugiego, dająca narzędzia do budowania heterogenicznych przestrzeni badania i działania
 • biograficzne i historyczne konteksty pedagogiki społecznej pozwalające dostrzec ciągłość przeszłości i teraźniejszości

Academic Title: PhD in social studies in the discipline of education

Afiliation: University of Lodz, Department of Social Pedagogy and Social Rehabilitation

Scientific Interests:

 • analysis of the activity of parents and professionals in the field of social work
 • family social work, in particular orientations related to critical, relational and empowering social work
 • methodology of interpretive and participatory research aimed at listening to the voice of the Other, providing tools for building heterogeneous spaces for research and action
 • biographical and historical contexts of social pedagogy allowing to see the continuity of the past and the present

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • Dyscypliny naukowe: pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika rodziny
 • Szczegółowe zainteresowania: rodzina, rodzicielstwo zastępcze, szkoła, edukacja społeczna, media w życiu człowieka, praca socjalna, odpowiedzialność rodzicielska

Academic Title: Associate Professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Szczecin, Faculty of Humanistic, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Sciences disciplines: social pedagogy, care pedagogy, family pedagogy
 • Specific interests: family, foster parents, school, social education, media in human life, social work, parents responsibility

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej

Zainteresowania naukowe:

 • edukacja domowa
 • edukacja alternatywna
 • pedagogika czasu wolnego

Academic Title: Assistant professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Theary of Education and Caring Pedagogy

Scientific Interests:

 • Homeschooling
 • Alternative Learning
 • Leisure Time Pedagogy

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Terapii Pedagogicznej

Zainteresowania naukowe:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
 • rodzicielskie wspomaganie rozwoju małego dziecka w środowisku domowym
 • rozwój kompetencji zawodowych pedagogów w pracy z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Faculty of Education, Department of Pedagogical Therapy

Scientific Interests:

 • Early support of the development of the child and his family
 • Parental support for the development of a small child in a home environment
 • Development of professional competence of pedagogues in working with a child with Special Educational Needs

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych

Afiliacja: Politechnika Opolska, Studium Języków obcych

Zainteresowania naukowe:

 • rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
 • zjawisko wypalenia sił rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • komunikacja z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

Academic Title: Assistant professor PhD

Afiliation: Opole University of Technology, Foreign Language Studies

Scientific Interests:

 • Parents of students with special needs in school
 • The burn out syndrome among parents of students with special needs
 • The communication with parents of students with special needs in school

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych, Tytuł uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Afiliacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny "Węgielek"

Zainteresowania naukowe:

 • Rady rodziców w szkołach
 • rodzina jako wartość
 • wspieranie środowiska rodzinnego w wychowaniu
 • edukacja spersonalizowana
 • edukacja zróżnicowana (udział rodziców w edukacji dzieci
 • szkoły rodzinne
 • demokratyzacja edukacji

Academic Title:PhD, The academic title obtained at the Faculty Pedagogy and Psychology University of Silesia in Katowice

Afiliation: Association for Education and Family "Węgielek"

Scientific Interests:

 • Family values
 • supporting family in upbringing process
 • personalized education
 • single-sex education (parents' engagement into child's education)
 • (family schools)
 • process of democracy at schools

Tytuł naukowy: Magister pedagogiki specjalnej

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Pedagogiki Specjalnej; Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żukowie

Zainteresowania naukowe:

 • wsparcie społeczne
 • społeczność lokalna, rodzicielstwo, niepełnosprawność
 • edukacja specjalna

Academic Title: Master of Special Pedagogy, PhD Student

Afiliation: University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Special Pedagogy, Special Educational Centre in Żukowo

Scientific Interests:

 • Social support
 • Local community
 • Parenthood, disability, special education

Tytuł naukowy: doktor habilitowany, profesor APS

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowe:

 • Zdolności i twórczość
 • Rodzice dzieci zdolnych
 • Nowoczesne technologie w edukacji

Academic Title: Associate professor APS

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Institute of Pedagogy

Scientific Interests:

 • Giftedness and Creativity
 • Parenting of gifted children
 • Modern Technologies in Education

Tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Zainteresowania naukowe:

 • Pedagogika twórczości - Wskaźniki rozwoju kreatywności, Różnice międzypokoleniowe w zakresie twórczości, Twórczość w późnej dorosłości
 • Pedagogika rodziny – Ojcowie w procesie uczenia się roli ojcowskiej
 • Gerontologia - Edukacja osób w późnej dorosłości, integracja międzypokoleniowa i dialog międzypokoleniowy

Academic Title: Assistent professor, PhD (discipline pedagogy)

Afiliation: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, The Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy Sciences, Department of General and Caring Pedagogy

Scientific Interests:

 • Pedagogy of creativity – Indicators of creativity development; Differences between generations in the creativity, Creativity in late adulthood
 • Pedagogy of family – Fathers in the process of learning the role of father
 • Gerontology – Seniors education, intergenerational integration and intergenerational dialogue

Tytuł naukowy: Profesor doktor habilitowana

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • Pedagogika społeczna/publiczna (z edukacją i animacją społeczną) – perspektywa pedagogiki miejsca (z pedagogiką miasta)
 • Rodzice w edukacji w świetle myśli o sprawiedliwości społecznej i demokracji: partnerstwo edukacyjne (rodzice-nauczyciele; rodzina-szkoła-gmina), animacja współpracy środowiskowej, rodzicielska tożsamość, miejsce rodziców w szkole i innych przestrzeniach (również demokratycznej wspólności, obywatelstwa), in.

Academic Title: Professor

Afiliation: University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Social/public pedagogy (community education and „social animation” incl.): pedagogy of place (city pedagogy incl.)
 • Parents in education in the light of thought of social justice and democracy: educational partnerships (parents-teachers; family-school-community), fostering of the milieu cooperation, parental identity, parents’ place in schools and in another spaces (spaces of democratic commonality, citizenship incl.), etc.

Tytuł naukowy: Magister; Asystent w Zakładzie Socjologii Wychowania i Resocjalizacji

Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Socjologii Edukacji i Resocjalizacji

Zainteresowania naukowe:

 • funkcjonowanie rodziny z dziećmi przejawiającymi problematyczne zachowania seksualne
 • rola rodziców w edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • seksualność dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera
 • seksualność dzieci i młodzieży

Academic Title: Master's Degree; Assistent in Department of Sociology Education and Resocialization

Afiliation: Kazimierz Wielki University, Faculty of Pedagogy and Psychology, Institute Pedagogy, Department of Education Sociology and Resocialisation

Scientific Interests:

 • Functioning of the family with children exhibiting problematic sexual behavior
 • The role of parents in sexual education and youth with disabilities
 • Sexuality of children and adolescents with asperger syndrome
 • Sexuality of children and adolescents

Tytuł naukowy: Doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Językoznawstwa

Zainteresowania naukowe:

 • Anglistka, lingwistka o specjalności językoznawstwo porównawcze.
 • Autorka i wykonawczyni projektu „Środowiskowe, edukacyjne i medialne uwarunkowania witalności języka polskiego wśród młodzieży szkolnej w Ratyzbonie” sponsorowanego przez NCN, zakończonego w r. 2015.
 • W latach 1989-2015 związana z Uniwersytetem w Ratyzbonie, z czego wywodzą się jej zainteresowania badawcze: rodzinna polityka językowa, język polski w Niemczech, atrycja kompetencji językowej w języku rodzimym pragmatyka kontrastywna języków niemieckiego, angielskiego i polskiego.

Academic Title: Associate professor University of Szczecin

Afiliation: University of Szczecin, Faculty of Philology, Institute of English Philology, Department of Linguistics

Scientific Interests:

 • Anglicist, linguist with specialization in comparative linguistics
 • Author and Project contractor „Social environmental, educational and media conditions for the vitality of the Polish language among school children in Regensburg”, which was ended in 2015 and was sponsored by NCN.
 • In 1989 -2015 she was associated with the University of Regensburg, from which her research interests derive: family language policy, Polish language in German, the attrition of language competences in the native language, contrastive pragmatics of German, English and Polish languages.

Tytuł naukowy: Magister

Afiliacja: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Wydział Nauk Pedagogicznych

Zainteresowania naukowe:

 • współpraca z rodzicami
 • badania w działaniu
 • zaufanie

Academic Title: Master's Degree; PhD Student

Afiliation: University of Lower Silesia, Wroclaw, The Faculty of Education

Scientific Interests:

 • Parents- teachers collaboration
 • action research
 • trust

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Zachodnio-Norweski Uniwersytet Nauk Stosowanych, Wydział Pedagogiki, Sztuki i Sportu, Zaklad Pedagogiki, Religii i Nauk Społecznych; Przedszkolne Centrum Wiedzy o Systemowych Badaniach nad Róznorodnością i Zrównoważoną przyszłością

Zainteresowania naukowe:

 • Rodzice migranci i ich rodziny w przedszkolach
 • Dzieciństwo i migracje; Dzieci migrantów w przedszkolach
 • Przedszkola i różnorodność społeczno-kulturowa
 • Poczucie przynależności, społeczna integracja i demokracja a wczesna edukacja

Academic Title: Associate Professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: Western Norway University of Aplied Sciences, Faculty of Education, Arts and Sports, Department of Pedagogy, Religion and Social Studies; = Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

Scientific Interests:

 • (Migrant)parents and families in kindergartens
 • Childhood and migration; Migrant children in kindergartens
 • Kindergartens and socio-cultural diversity
 • Sense of belonging, social inclusion and democracy through early childhood education

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, Zakład Pracy Socjalnej

Zainteresowania naukowe:

 • pomoc rodzinie w pracy socjalnej
 • różne obszary poradnictwa rodzinnego (w tym poradnictwa katolickiego)
 • dylematy rodzicielskie (wobec przemocy rówieśniczej, uzależnień behawioralnych, popularnych nurtów wychowawczych)

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline pedagogy)

Afiliation: Pomeranian Academy in Slupsk, Institute of Pedagogy Sciences, Department of Social Work

Scientific Interests:

 • family support in social work
 • various areas of family counselling (including Catholic counselling)
 • parental dilemmas (against peer violence, behavioural addictions, popular educational currents

Tytuł naukowy: Doktor habilitowany, profesor APS

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Polityki Edukacyjnej

Zainteresowania naukowe:

 • polski system oświaty
 • polityka oświatowa samorządu terytorialnego
 • uspołecznienie w edukacji (rady szkół, rady oświatowe)
 • oddolne inicjatywy edukacyjne
 • szkoła środowiskowa

Academic Title: Associate professor APS

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsow, Faculty of Education, Institute of Education, Department of Education Policy

Scientific Interests:

 • The Polish education system
 • Educational policy of local self-government
 • Democracy in education (school councils, educational councils)
 • Grass-roots educational initiatives
 • community school

Tytuł naukowy: Doktor habilitowany

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Zainteresowania naukowe:

 • Zaangażowanie rodziców w edukację dzieci, bezpieczeństwo i profilaktyka w szkole, wolontariat
 • Socjologia edukacji i migracji – związek pomiędzy mobilnością a edukacją, ewaluacja w edukacji
 • Antropologia kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii badań terenowych i kontrowersji etycznych.

Academic Title: Associate profesor

Afiliation: University of Warsaw, Faculty of Political Science and International Studies, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization, Institute of Applied Social Sciences, Department of the History of Ideas and Cultural Anthropology

Scientific Interests:

 • Parental involvement in education, safety and prophylaxis, volunteering
 • Sociology of education and migration: connections between mobility and education, evaluation in education
 • Cultural anthropology, in particular the history of fieldwork and ethic controversies.

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • Rady rodziców w szkołach
 • Rodzicielskie stowarzyszenia edukacyjne
 • Rola rodzica ucznia
 • Rodzice a alternatywne środowiska edukacyjne (quasi-szkoły)
 • Aktywności rodziców w szkole
 • Konteksty zaangażowania rodziców w edukacje dziecka

Academic Title: PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsow, Faculty of Education, Institute of Education, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Parent`s boards
 • Parental educational associations
 • A role of a student`s parent
 • Parents vs alternative learning environments (quasi-schools)
 • Parental activity at school
 • Contexts of parental engagement in child`s education

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Badań Środowisk Wychowawczych

Zainteresowania naukowe:

 • matki (rodzice) w procesie uczenia się roli macierzyńskiej (rodzicielskiej) oraz jej realizowania w sytuacjach trudnych dotyczących matki, dziecka lub matki i dziecka

Academic Title: Assistant professor; PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: Adam Mickiewicz University in Poznań, The Faculty of Educational Studies, Department of Educational Environment Research

Scientific Interests:

 • Mothers (parents) in the process of learning the role of mother (parent) and its implemented in difficult situations for mother, child or mother and child

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny

Zainteresowania naukowe:

 • Pedagogika szeroko rozumiana szkolna: w tym wszystkie podmioty w niej uczestniczące, to znaczy; uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szczególnym zainteresowaniem jest ocenianie ucznia w przebiegu jego życia, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły.

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Zielonagóra, Faculty of Education, Psychology, Sociology, Institute of Pedagogy, Department of the Caring Pedagogy and Family

Scientific Interests:

 • School pedagogy, including all entities involved in it: students, teachers and parents. assessing the student in the course of his life, with particular emphasis on school.

Tytuł naukowy: Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

Zainteresowania naukowe:

 • teleologiczne aspekty wychowania w rodzinie oraz współpraca szkoły i rodziny w procesie stanowienia i realizacji celów wychowania
 • pedagogizacja rodziców w środowisku szkoły
 • pedagogizacja życia codziennego i jej znaczenie dla procesów edukacyjnych mających miejsce w rodzinie i szkole

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Faculty of Pedagogical Education, Institute of Education, Department of General Pedagogy and Theory of Education

Scientific Interests:

 • Teleological aspects of family child-rearing and cooperation between school and family in definition and pursuing child-rearing goals
 • Pedagogisation of parents in school
 • pedagogisation of everyday life, and its implications for educational processes taking place in school and family

Tytuł naukowy: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

 • nastoletni rodzice w szkole: doświadczenia edukacyjne i wsparcie środowiska
 • aktywność „późnych matek” w szkole
 • matki w procesie uczenia się roli rodzicielskiej
 • niepunktalne rodzicielstwo
 • obraz rodzicielstwa i realizacji roli “dziadków” w wytworach kultury

Academic Title: Assistant professor, PhD (discipline: pedagogy)

Afiliation: University of Gdansk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, Department of Social Pedagogy

Scientific Interests:

 • Teenage parents at school: educational experiences and social environmental support
 • „Later mothers” - activity at school
 • Mothers (parents) in the process of learning the role of mother
 • non-punctual and parenthood
 • Image of parenthood and grandparenthood in cultural products
Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl